Opodatkowanie bonów | ECDP Group

Ministerstwo Finansów opublikowało na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt z 26.04.2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (dalej również jako ustawa nowelizująca lub Projekt) dotyczący opodatkowania podatkiem VAT bonów na towary i usługi.
Ustawa nowelizująca ma na celu implementację dyrektywy Rady (UE) 2016/1065, której celem jest uproszczenie, modernizacja i ujednolicenie przepisów VAT mających zastosowanie do bonów na towary lub usługi.
Na gruncie obecnie obowiązującej ustawy o VAT, co do zasady bony traktowane są jako znaki legitymacyjne uprawniające ich nabywcę do odbioru określonego świadczenia (nabycia towaru lub skorzystania z usługi). W związku z tym odpłatne ich wydanie co do zasady nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Ustawa nowelizująca wprowadza do ustawy o VAT definicję bonów (bonu jednego przeznaczenia, bonu różnego przeznaczenia), emisji bonu oraz transferu bonu. Nowelizacja reguluje moment powstania obowiązku podatkowego dla transferu bonów, kwestie związane z ustalaniem podstawy opodatkowania oraz zasady wystawiania faktur. Po wprowadzeniu nowelizacji w życie, transfer bonu jednego przeznaczenia uznawać się będzie za dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon dotyczy. W odniesieniu natomiast do bonów różnego przeznaczenia opodatkowaniu podatkiem VAT podlegać będzie przekazanie towarów lub faktyczne świadczenie usług dokonane w zamian za bon różnego przeznaczenia przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia. Nie będzie natomiast podlegać wynagrodzeniu wcześniejszy transfer tego bonu.
Planuje się, że ustawa nowelizująca wejdzie w życie 1.01.2019 r. Będziemy Państwa informować o dalszym procesie legislacji tej ustawy.
Treść projektu oraz stan jego prac dostępny jest na stronie:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12310956/katalog/12504442#12504442

14 maja 2018