PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14.09.2018 r., sygn. akt II FSK 2374/16

Opodatkowanie PCC przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową

Spółka zwróciła się o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie tego, czy przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 5 ust. 1 lit. d) ppkt (i) Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitałów pośrednich (dalej „Dyrektywa 2008/7”). W opinii spółki planowane przekształcenie nie powinno podlegać opodatkowaniu. Ze stanowiskiem nie zgodził się organ podatkowy. Wydana interpretacja została jednak uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (wyrok z 27.04.2016 r., sygn. akt I SA/Gd 373/16). NSA nie podzielił poglądu sądu I instancji i w sporze poparł fiskusa, w wyroku wskazał, że:

1) z wykładni przepisów: art. 1 ust. 3 pkt 3, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f i art. 9 pkt 11 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. wynika, iż w przypadku zmiany umowy spółki polegającej na przekształceniu spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową, jak w analizowanym przypadku, opodatkowaniu – jako zwiększenie majątku spółki osobowej – podlegać będzie różnica pomiędzy wartością majątku wniesionego do spółki komandytowej, a wysokością opodatkowanych uprzednio wkładów wspólników spółki komandytowo – akcyjnej. Oznacza to, że postawiony w skardze kasacyjnej zarzut naruszenia prawa materialnego jest uzasadniony; oraz

2) spółka komandytowa nie może zostać uznaną za „spółkę kapitałową” w rozumieniu art. 2 ust. 1 Dyrektywy 2008/7, ponieważ w odniesieniu do komandytariusza nie jest spełniona przesłanka z art. 2 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy dotycząca prawa zbytu swoich udziałów stronom trzecim bez uprzedniego upoważnienia.

PROCES LEGISLACYJNY

Projekt o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Obniżenie stawki PCC od umów pożyczek

Zakładane jest obniżenie stawki PCC od umów pożyczek do 0,5% (z obecnych 2%). Ponadto zwolnione z podatku mają być wszystkie pożyczki o wartości nieprzekraczającej 1 000 zł.

5.10.2018 r.  sejmowa Komisja Finansów Publicznych wniosła o uchwalenie projektu – druk sejmowy nr 2854.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2854

19 października 2018