Podatek od towarów i usług | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku od towarów i usług
(15 – 19 kwietnia 2019)

1.      Karta podarunkowa jako bon różnego przeznaczenia

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16.04.2019 r., znak 0114-KDIP1-3.4012.35.2019.1.ISK

Wnioskodawca prowadzi na terytorium Polski sieć sklepów odzieżowych. W celu zwiększenia sprzedaży oferuje m.in. karty podarunkowe o różnych nominałach. Karta ta akceptowana jest wyłącznie w sklepach wnioskodawcy na terytorium Polski i upoważnia do nabycia dowolnych oferowanych przez niego towarów za kwotę zgromadzoną na karcie. Wszystkie oferowane przez wnioskodawcę towary objęte są podstawową stawką VAT w wysokości 23%. Jeżeli jednak nabywca towaru będzie podatnikiem podatku od wartości dodanej legitymującym się aktywnym numerem VAT UE oraz deklarującym wywóz nabytego z wykorzystaniem karty towaru z Polski do innego państwa UE, a Wnioskodawca dysponować będzie dokumentami wymienionymi w art. 42 ustawy o VAT, sprzedaż taka podlegać będzie opodatkowaniu stawką VAT 0%. Wnioskodawca dokonuje także sprzedaży w ramach systemu Tax Free.

W związku z tym wnioskodawca powziął wątpliwość czy spełnione są warunki do uznania, iż oferowana przez niego karta podarunkowa wypełnia definicję bonu różnego przeznaczenia, przez co dostawa towarów, za którą zapłata dokonywana będzie z wykorzystaniem karty podlegać będzie opodatkowaniu dopiero w momencie faktycznego wydania towaru nabywcy, a nie w momencie wcześniejszej sprzedaży samej karty.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że jeżeli w ramach jednej karty podarunkowej istniałaby możliwość dokonania zakupu zarówno towarów opodatkowanych na terytorium kraju podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%, jak również zakupu w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (przy spełnieniu warunków wynikających z art. 42 ustawy o VAT) opodatkowanej 0% stawką podatku VAT, karta taka nie stanowi bonu jednego przeznaczenia (bonu SPV) w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy o VAT. W konsekwencji ww. kartę należałoby uznać za bon różnego przeznaczenia (bon MPV). Do momentu powstania obowiązku podatkowego dla bonu różnego przeznaczenia zastosowanie znajdą zasady ogólne wynikające z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. Obowiązek podatkowy dla karty podarunkowej powstanie więc w momencie faktycznej dostawy towaru w zamian za ww. kartę.

2.      Czy spółka wynajmując lokal pracownikom na cele mieszkaniowe, może zwolnić tę usługę z VAT?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15.04.2019 r., znak 0113-KDIPT1-3.4012.130.2019.1.MWJ

Wnioskodawca zawarł umowę najmu lokalu mieszkalnego, którego najemcą jest spółka prawa handlowego. Zgodnie z zawarta umową lokal mieszkalny będący przedmiotem najmu  przeznaczony jest wyłącznie na użytkowanie w celach mieszkaniowych. Najemca mieszkania udostępnia swoim pracownikom, a w umowie została zapisana odrębna deklaracja – postanowienia, z których jednoznacznie, w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że przedmiotowy lokal mieszkalny najemca będzie wykorzystywał wyłącznie w celach mieszkaniowych dla swoich pracowników.

W związku z tym wnioskodawca powziął wątpliwość czy w przedstawionym stanie faktycznym może zastosować stawkę zwolnioną z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że dla świadczonych przez wnioskodawcę usług wynajmu lokalu mieszkalnego na rzecz spółki, która dalej go podnajmuje swoim pracownikom wyłącznie w celach mieszkaniowych, zastosowanie znajdzie zwolnienie ww. usług z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.

19 kwietnia 2019

Powiązane specjalizacje: