Podatek od towarów i usług | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku od towarów i usług
(27 – 31 maja 2019)

1.      Opodatkowanie faktoringu na zasadzie odwrotnego obciążenia

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28.05.2019 r., znak 0114-KDIP1-2.4012.148.2018.3.IG

Wnioskodawca będący spółką prawa francuskiego prowadzi działalność z zakresu usług faktoringowych i jest zarejestrowany we Francji jako podatnik VAT. Wnioskodawca planuje zawierać umowy o świadczenie usług faktoringowych z polskimi podmiotami. Wnioskodawca będzie udostępniać na rzecz faktoranta finansowanie a faktorant będzie przenosił swoje wierzytelności na rzecz Wnioskodawcy. Z tytułu wykonywania na rzecz faktoranta usług faktoringu, Wnioskodawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie. W oparciu o Umowę Faktoringową dokonywane będą przez Faktoranta cyklicznie cesje wierzytelności na rzecz Faktora. Celem Umowy Faktoringowej jest w szczególności zapewnienie Faktorantowi finansowania dla jego bieżącej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy usługa faktoringu świadczona przez wnioskodawcę na rzecz faktoranta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług po stronie faktoranta na zasadzie odwrotnego obciążenia.

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej wskazał, że usługobiorcą usługi świadczonej przez Wnioskodawcę, który w Polsce nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej ani nie jest zarejestrowany dla celów VAT będzie polski kontrahent. Zatem miejscem świadczenia przedmiotowej usługi będzie Polska, jako kraj, w którym kontrahent ma siedzibę działalności gospodarczej. Tym samym, usługa faktoringowa świadczona przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta, który spełnia definicję podatnika zawartą w art. 28a ustawy o VAT, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski, zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o podatku VAT. Jednocześnie, podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku z tytułu importu usług będzie polski kontrahent, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy w związku z art. 2 pkt 9 ustawy o podatku VAT.

2.      Nabycie towaru od podmiotu posiadającego siedzibę w kraju trzecim

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29.05.2019 r., znak 0115-KDIT1-3.4012.155.2019.5.MD

Spółka zajmująca się dystrybucją olejów i smarów dla przemysłu spożywczego zgodziła się udostępnić część swych magazynów amerykańskiej firmie w celu składowania należących do niej towarów przetransportowanych z Danii. Następnie Spółka odkupiła od firmy amerykańskiej część towaru znajdującego się w magazynie. Firma amerykańska nieposiadająca europejskiego nr VAT wystawiła fakturę sprzedaży na rzecz Spółki.

W związku z tym wnioskodawczyni powzięła wątpliwość czy właściwie zakwalifikowano transakcję jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru.

Zdaniem organu podatkowego po stronie Spółki nie mogło wystąpić wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Jak z stanowi art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT miejscem dostawy towarów niewysyłanych ani nietransportowanych jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy, zatem miejscem dostawy towarów było terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Skoro firma amerykańska ma siedzibę działalności gospodarczej w USA, nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju oraz nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT w Polsce, należy uznać opisaną transakcję za tzw. dostawę, dla której podatnikiem jest nabywca (por. art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT).

PROCES LEGISLACYJNY

3.     Jeden wykaz dotyczący statusu w VAT

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

24.05.2019 r. Prezydent RP podpisał nowelizację wprowadzającą jednolity wykaz podatników VAT. Jej założenia przedstawiono w Przeglądach Podatkowych nr 8 i 27. Przypominamy, że wykaz podatników VAT będzie zawierał dane dotyczące statusu danego podmiotu, a także m.in. numery jego rachunków bankowych.

Ustawa zmieniająca zasadniczo wchodzi w życie 1.09.2019 r. – z tym dniem można się więc spodziewać udostępnienia wykazu. Negatywne skutki związane z zapłatą na rachunek podatnika inny niż podany w wykazie VAT będą zaś obowiązywać od 1.01.2020 r.

3 czerwca 2019