PODATKI BEZPOŚREDNIE | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16.11.2018 r., znak: 0111-KDIB1-1.4010.372.2018.1.NL

Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności warunkiem niezbędnym do uznania jej za koszt uzyskania przychodu

Podatnik posiada kilkadziesiąt wierzytelności względem tego samego dłużnika – będących następstwem trwającej kilka miesięcy współpracy. Wszystkie zostały uprzednio zarachowane jako przychód należny. W odniesieniu do dwóch z nich podatnik uzyska postanowienia komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, z których wynikać będzie, że dłużnik nie posiada majątku umożliwiającego przeprowadzenie egzekucji. Zgodnie ze stanowiskiem organu interpretacyjnego, podatnikowi przysługuje prawo do uznania za koszt podatkowy tylko dwóch konkretnych wierzytelności – wobec których spełniona została przesłanka udokumentowania nieściągalności. Sam fakt, iż z dokumentów tych wynika jednoznacznie, że egzekucja w odniesieniu do pozostałych wierzytelności będzie bezskuteczna jest niewystarczający dla uznania ich za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 ustawy o PDOP.

2. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16.11.2018 r., znak: 0111-KDIB2-1.4010.315.2018.1.EN

Wydatki podatnika dotyczące transakcji forward nie stanowią kosztów finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy o PDOP

Spółka systematycznie nabywa pochodne instrumenty finansowe jako zabezpieczenie m.in przed ryzykiem walutowym. Celem zawierania transakcji typu forward jest chęć optymalizacji jej przyszłych przychodów. Ich zawarcie pozwala zatem zabezpieczyć podstawowe źródło przychodów Spółki jakim jest sprzedaż towarów. Organ podzielił stanowisko podatnika, iż wydatki ponoszone z tytułu zawieranych kontraktów forward nie są związane z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego, a tym samym nie stanowią kosztów finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust 12 ustawy o PDOP. Stanowisko to oparto na analizie natury pochodnego instrumentu finansowego jakim jest kontrakt forward, który ma za zadanie zabezpieczyć występujące ryzyko zmiany kursu waluty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa.

3. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16.11.2018 r., znak: 0111-KDIB1-1.4010.427.2018.4.SG

Zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych w związku z przekształceniem spółki jawnej w spółkę komandytową stanowi koszt uzyskania przychodów dla wspólników

W stanie faktycznym dochodzi do przekształcenia formy prawnej, ze spółki jawnej w spółkę komandytową. Jednym ze wspólników spółki przekształcanej oraz przekształconej jest spółka kapitałowa – sp. z o.o. Wydatek w postaci PCC poniosła spółka przekształcana – przed przekształceniem spółki jawnej w spółkę komandytową. Wspólnikom nowopowstałej spółki komandytowej – w tym sp. z o.o. – przysługuje prawo do uznania wydatku z tytułu PCC za koszt podatkowy, proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału w zyskach spółki. Organ podatkowy uznał tego typu wydatek za pośredni koszt uzyskania przychodu, który winien być potrącany w momencie jego poniesienia na podstawie art. 15 ust. 4e ustawy o PDOP.

4. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16.11.2018 r., znak: 0111-KDIB2-1.4010.370.2018.1.AT

Opłaty licencyjne na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu korzystania z know-how oraz własności intelektualnej stanowią w całości koszt uzyskania przychodu podatnika

Podatnik ponosi koszty wynagrodzenia na rzecz podmiotu powiązanego związane z korzystaniem z własności intelektualnej oraz know-how. Prawa własności obejmują w szczególności wiedzę techniczną, marketingową oraz organizacyjną. Organ podatkowy potwierdził zajmowane dotychczas stanowisko – zgodnie z którym – tego typu koszty należy uznać za bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o PDOP. Tym samym nie podlegają one ograniczeniu w możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP. W konsekwencji, podatnik ma prawo w całości zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów.

PDOF

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16.11.2018 r., znak: 0112-KDIL3-3.4011.320.2018.2.WS

Umorzenie udziałów jednego ze wspólników w sp. z o.o. z jednoczesnym dostosowaniem ich wartości do wysokości kapitału zakładowego nie powoduje powstania przychodów podatkowych u pozostałych wspólników

Wspólnicy planują przeprowadzenie dobrowolnego umorzenia udziałów jednego ze wspólników w spółce z o.o. (w trybie art. 199 § 2 i § 3 ksh). Uchwałą wspólników, wartość nominalna pozostałych udziałów ma zostać dostosowana do wartości kapitału zakładowego. Organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko podatnika – zgodnie z którym – w wyniku przeprowadzenia opisanej operacji, po stronie pozostałych wspólników nie powstaną przychody podatkowe na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Umorzenie udziałów należących do wspólnika nie powoduje powstania u pozostałych realnego przysporzenia majątkowego. Posiadają oni bowiem tyle samo udziałów, ile posiadali przez umorzeniem – zmienia się tylko ich wartość.

PROCES LEGISLACYJNY

1. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk 2860)

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=A5B8D993D41F751EC1258313006E5470

Szczegóły Ustawy zostały omówione w poprzednich wydaniach PPT.

Ustawa została podpisana przez Prezydenta.

2. Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (druk 2848)

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=E858AB60CFDE663AC12583120048A8A6

Szczegóły Ustawy zostały omówione w PPT nr 1.

Ustawa została podpisana przez Prezydenta.

3. Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (druk 2811)

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=AFDFDA7FB9C24124C12582FF0027AE68

Szczegóły Ustawy zostały omówione w PPT nr 1.

Ustawa została podpisana przez Prezydenta.

4. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (druk nr 2862)

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F959F36FFD9F0370C1258313006E4C8C 

Szczegóły Ustawy zostały przedstawione w PPT nr 7.

Ustawę przekazano do Senatu.

23 listopada 2018