Podatki bezpośrednie – przegląd minionego tygodnia | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1.     Podatek u źródła od usług wsparcia

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 09.08.2019 r., znak 0111-KDIB2-1.4010.243.2019.2.BJ

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym będącym częścią międzynarodowej grupy kapitałowej, którą stanowią firmy funkcjonujące w sektorze zaawansowanych technologii. Grupa specjalizuje się m.in. w szeroko pojętych usługach produkcyjnych w branży elektronicznej, zajmując się dostarczaniem podzespołów do producentów finalnych produktów elektronicznych. Spółki należące do Grupy, zaangażowane są w świadczenie kompleksowych usług na rzecz jednego z wiodących producentów sprzętu komputerowego na świecie. Spółka w ramach grupy prowadzi działalność gospodarczą polegającą przede wszystkim na obsłudze logistycznej, a także zarządzaniu zapasami i kontroli jakości. W celu zapewnienia najwyższego poziomu obsługi, Spółka nabywa usługi wsparcia polegające na dostawie komponentów (części zamiennych) do serwisu posprzedażowego zespołów komputerowych od podmiotu z siedzibą w Holandii. Przedmiotowe usługi polegają na monitorowaniu stanów magazynowych komponentów i planowaniu zamówień na komponenty. Organ podatkowy nie przyznał racji podatnikowi i stwierdził, iż nabywane usługi organizacji dostaw komponentów, polegające na koordynacji w zakresie sporządzania inwentaryzacji, planowaniu zamówień, ustawianiu priorytetów w zakresie przesyłek z dostawcami i przewoźnikami, przeglądaniu zapasów jak również audycie w centrum przeładunkowo-wysyłkowym spedytora – są usługami podobnymi do usług zarządzania i kontroli wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o PDOP. Jak wskazano, usługi te w swej istocie sprowadzają się bowiem do zarządzania całym zasobem komponentów oraz stałego nadzoru (kontroli) nad tym zasobem. W konsekwencji, Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku u źródła przy wypłacie wynagrodzenia z tytułu ww. usług na podstawie art. 26 ust. 1, w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o PDOP.

2.     Koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12.08.2019 r., znak 0111-KDIB1-3.4010.237.2019.2.BM

Spółka zajmuje się produkcją detali oraz narzędzi techniką głębokiego i płytkiego tłoczenia na zimno, wykrawania, spawania i zgrzewania. W ramach prowadzonej działalności Spółka m.in. projektuje, konstruuje, wytwarza i sprzedaje detale lub narzędzia, które są wykonywane indywidualnie dla nowych rodzajów detali. Wysoki poziom pracy i zaplecze technologiczne pozwala Spółce na eksport wyrobów na wiele rynków europejskich, m.in. do Francji. W zakresie prac badawczo-rozwojowych, Spółka we współpracy z klientami i w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie opracowuje projekty nowych, innowacyjnych produktów o nowych zastosowaniach. Zakres prac obejmuje badania nad możliwością zastosowania nowych materiałów, nowej technologii produkcji czy nowych rozwiązań konstrukcyjnych detalu lub narzędzia celem obniżenia kosztów wytworzenia detali w warunkach produkcji seryjnej bądź spełnienia określonych właściwości. W ramach prowadzonej działalności Spółka wykonuje systematycznie przedprodukcyjne prace rozwojowe, w ramach których łączy i wykorzystuje dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów dedykowanych określonej metodzie produkcji. Obok prac rozwojowych Spółka wykonuje również rutynową i okresową działalność. Spółka w ramach prowadzonych i opisanych wyżej prac rozwojowych poniosła szereg różnego rodzajów kosztów, stanowiących koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o PDOP. Organ interpretacyjny przyznał rację podatnikowi i uznał, iż działania podejmowane przez spółkę stanowią działania podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań. W konsekwencji realizowane przez Spółkę działania spełniają przesłanki do uznania ich za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 26-28 ustawy o PDOP. Powyższe uprawnia Spółkę do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków kwalifikowanych ponoszonych w związku działalnością gospodarczą z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 ustawy o PDOP.

3.      Kwestionowanie wierzytelności w odpowiedzi na pozew dłużnika nie uprawdopodabnia jej nieściągalności

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16.07.2019 r., sygn. akt II FSK 2271/17

Zdaniem NSA nie można uznać, że podjęcie obrony przez dłużnika przed dochodzoną przez wierzyciela należnością pieniężną poprzez złożenie odpowiedzi na pozew, odbywa się w drodze powództwa sądowego. W takim przypadku jak wskazał sąd, jest odwrotnie, a mianowicie odpowiedź na pozew jest formą przeciwstawienia się wytoczonemu powództwu sądowemu.

Tym samym należy przyjąć, że okoliczność wniesienia powództwa przez wierzyciela oraz odmówienie zapłaty przez dłużnika, w odpowiedzi na pozew nie uzasadnia uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności w oparciu o art. 16 ust. 2a pkt 1 lit. d) ustawy o PDOP. Przepis ten wymaga zakwestionowania wierzytelności we wniesionym przez dłużnika pozwie.

Nie można także przyjąć aby za sytuację równoważną lub podobną do wniesienia powództwa, z którym wiąże się cały szereg innych skutków a także obowiązków instrumentalnych, uznać podjęcie przez dłużnika obrony w procesie poprzez złożenie odpowiedzi na pozew, w którym ujawnia on jedynie swoje stanowisko wobec dochodzonego w drodze powództwa sądowego roszczenia.

    PDOF

4.     Podwyższone koszty uzyskania przychodu pracownika zagranicznego uniwersytetu

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 09.08.2019 r., znak 0112-KDIL3-3.4011.193.2019.3.TW

Podatnik jest polskim rezydentem podatkowym, przebywającym czasowo w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Podatnik pracuje na uniwersytecie, na wydziale biofizyki, na podstawie amerykańskiej umowy o pracę (employment contract) na stanowisku „postdoctoral fellow”. Całość obowiązków pracowniczych podatnika związana jest z prowadzeniem prac badawczych. W związku z zatrudnieniem na wydziale uniwersytetu, podatnik przekazuje lub wyraża zgodę na przekazanie uniwersytetowi wszelkich jego praw, tytułów i interesów we własności intelektualnej wytworzonej jako rezultat wsparcia Uniwersytetu. Całość pracy podatnika ma charakter twórczy. Podatnik od 2018 r. przebywa w Stanach Zjednoczonych dłużej niż 183 dni w roku kalendarzowym, jednakże jego centrum interesów życiowych pozostaje w Polsce. Podatnik podlega zatem nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Uniwersytet wypłacający wynagrodzenie nie posiada zakładu ani stałej placówki w Polsce. Organ interpretacyjny potwierdził stanowisko pracownika i stwierdził, iż w niniejszej sprawie podatnik ma prawo stosować do wynagrodzenia otrzymywanego z uniwersytetu zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt w zw. z ust. 9b pkt 8 ustawy o PDOF.

5.     Owoce dla pracowników w kosztach uzyskania przychodów

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 09.08.2019 r., znak 0115-KDIT2-3.4011.251.2019.2.AWO

Spółka planuje rozpoczęcie stałych zakupów owoców dla swoich pracowników. Zakupione owoce będą umiejscowione w ogólnodostępnych miejscach w biurze. W celu zadbania o dobry stan zdrowia i samopoczucie pracowników, co będzie miało przełożenie na poprawę atmosfery pracy oraz wydajność pracowników, Spółka zamierza przyrządzać lub zlecać pracownikom przyrządzanie wyciskanych soków owocowych, koktajli owocowo ˗ mlecznych, wzbogaconych nasionami i ziarnami. Spółka nie będzie miała możliwości ustalenia, ile owoców spożywa konkretna osoba i nie zamierza również prowadzić ewidencji takiego spożycia. Organ podatkowy przyznał rację podatnikowi i wskazał, że po stronie pracowników nie powstanie przychód, stosownie do treści art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF. W ocenie organu interpretacyjnego, patrząc przez pryzmat wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 nie jest możliwe przypisanie wysokości powstałego przychodu dla danego pracownika. Jak wskazano, obowiązek podatkowy nie powstanie w sytuacji, gdy nie sposób określić zakresu korzyści uzyskanej przez konkretnego pracownika. W przedmiotowej sprawie niemożliwe jest zindywidualizowanie wartości świadczenia przypadającego na konkretną osobę.

6.      Opłacona przez spółkę komandytowo-akcyjną składka OC oraz składka korporacyjna adwokata będącego komplementariuszem tej spółki, stanowi dla niego przychód

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18.04.2019 r., sygn. akt II FSK 1275/17

Spółka komandytowo-akcyjna, jak słusznie zauważył NSA, jest odrębnym od jej wspólników podmiotem opodatkowania. Opłacanie przez spółkę składek na obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz składek korporacyjnych, będącemu komplementariuszem tej spółki adwokatowi, spowoduje zatem powstanie po jego stronie przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wskazał NSA to na adwokacie spoczywa obowiązek opłacenia składek na obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz składek korporacyjnych, a zatem należy przyjąć, że opłacenie ich przez SKA, w ramach której wykonuje on usługi prawne, powoduje w budżecie adwokata oszczędności, gdyż nie ponosi ww. wydatku, jaki byłby zobowiązany ponieść, gdyby nie działanie SKA. W takiej sytuacji adwokat uzyskuje więc realną korzyść, stanowiącą nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

16 sierpnia 2019