Podatkowy przegląd tygodnia – VAT | ECDP Group

1.      Okres rozliczeniowy, w którym należy ująć fakturę korygującą – mechanizm odwrotnego obciążenia

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 19.08.2019 r. sygn. akt I SA/GI 778/19

Podatnik w zakresie swojej działalności gospodarczej dokonuje m.in. transakcji krajowych objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Wstąpił on z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie wskazania prawidłowego okresu rozliczeniowego, w którym należy uwzględniać sporządzane przez wnioskodawcę faktury korygujące. Wystawiane przez podatnika faktury korygujące mogą zarówno zmniejszać jak i powiększać podstawę opodatkowania wykazaną na podstawie faktur pierwotnych.

Wątpliwości podatnika dotyczyły okresu, w którym należy ujmować sporządzane faktury korygujące. Stał on na stanowisku, iż w przypadku wystawiania zmniejszających faktur korygujących prawidłowo ujmować je należy „na bieżąco”, tj. w okresie, w którym wystawiono fakturę korygującą.

W odniesieniu z kolei do faktur korygujących „in plus” (powiększające podstawę opodatkowania), dla których przyczyna wystawienia istniała już w chwili sporządzenia faktury pierwotnej, podatnik chce ujmować je w okresie, w którym wystawiono pierwotne faktury. Z kolei, gdy faktura korygująca „in plus” wystawiona jest z powodu nowej okoliczności, podatnik chce ujmować je „na bieżąco”.

Z takim stanowiskiem częściowo nie zgodził się organ podatkowy. Organ stwierdził, iż w odniesieniu do faktur korygujących „in plus”, gdy przyczyną ich wystawienia jest nowa okoliczność, fakturę taką należy ująć w okresie, którym pierwotnie została wystawiona faktura pierwotna. Podobne wątpliwości organ miał w odniesieniu do faktur zmniejszających podstawę opodatkowania. Organ podatkowy stwierdził, iż tego typu faktury należy ujmować w zależności od przyczyny ich sporządzenia. Jeśli była to okoliczność istniejąca w momencie wystawienia pierwotnej faktury, to zmniejszającą fakturę korygującą należy ująć w okresie rozliczeniowym, w którym wystawiono fakturę pierwotną. Jeśli z kolei zmniejszająca faktura korygująca została wystawiona z powodu nowych okoliczności, to fakturę taką należy ująć „na bieżąco”.

W wyniku skargi złożonej przez podatnika wyrok w tej sprawie wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Sąd nie zgodził się z organem podatkowym wskazując, iż sposób rozliczenia zaprezentowany przez organ nakłada na podatnika nieadekwatne i nie znajdujące podstaw prawnych obciążenia. Sposób rozliczania zaprezentowany przez podatnika nie stwarza, w opinii sądu, zagrożenia dla interesów Skarbu Państwa. Należy zatem zauważyć, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny pozostawił podatnikowi pewną dowolność w zakresie rozliczania faktur korygujących dotyczących transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.

2.      Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30.08.2019 r., znak 0115-KDIT1-2.4012.319.2019.3.PS

Wnioskodawczyni zamierza świadczyć usługi szkoleniowe i coachingowe. Sesje coachingowe będą prowadzone zarówno dla osób indywidualnych, jak i właścicieli jednoosobowych działalności i ich pracowników. Indywidualne szkolenia dla pracowników firm sektora MSP będą miały na celu rozwój kompetencji miękkich: szkolenie sprzedażowe, szkolenie z obsługi klienta. Ustalenie tematyki szkolenia poprzedzi analiza potrzeb właściciela firmy i jego pracowników. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczyły tego czy świadcząc ww. usługi będzie mogła skorzystać z możliwości zwolnienia podmiotowego.

Organ podatkowy uznał, że świadczone przez Wnioskodawczynię usługi szkoleniowe i coachingowe –sklasyfikowane zgodnie z PKWiU 2008 r. wg PKWiU ex 80 „usługi w zakresie edukacji” – nie stanowią usług doradczych. W związku z tym nie ma do nich zastosowania przepis art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług, wykluczający ze zwolnienia podmiotowego usługi doradcze.
W konsekwencji, Wnioskodawczyni będzie mogła korzystać ze zwolnienia podmiotowego – na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy – z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej, tj. świadczenia usług coachingowych i szkoleniowych.

3.      Zwrot kosztów zabezpieczeń przed wpływami eksploatacji górniczej stanowi wynagrodzenie za świadczenie przez usług, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29.08.2019 r., znak 0112-KDIL2-1.4012.235.2019.2.AS

W ramach realizowanej przez Wnioskodawcę (organ władzy publicznej) inwestycji drogowej wystąpiła potrzeba wykonania zabezpieczeń profilaktycznych na wpływy eksploatacji górniczej drogi na terenach górniczych oraz na projektowanym terenie górniczym. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze na zakładzie górniczym ciąży obowiązek zwrotu kosztów wykonania ww. zabezpieczeń.  Inwestor ma wątpliwości, czy zwrot kosztów od zakładu górniczego na rzecz inwestora z tytułu wykonanych przez wykonawcę inwestycji drogowej zabezpieczeń profilaktycznych przed wpływami eksploatacji górniczej, stanowi świadczenie usług oraz w jaki sposób powinna być dokumentowana ww. czynność.

Organ podatkowy uznał, że Wnioskodawca podejmując określone czynności związane z wykonaniem zabezpieczeń profilaktycznych obiektów budowlanych, wykonuje de facto obowiązek nałożony przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze na zobowiązanego, tj. w tym przypadku spółkę, nie działa w charakterze organu władzy publicznej w rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, lecz w charakterze podatnika podatku VAT. Świadczenie to wykonywane jest odpłatnie i za zgodą zobowiązanego. Jednakże środki otrzymane przez Wnioskodawcę od zakładu górniczego tytułem zwrotu kosztów nie posiadają cech odszkodowania za poniesioną szkodę, gdyż w przedmiotowej sprawie nie zaistniały okoliczności, które w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, powodowałyby szkodę i determinowały wypłatę odszkodowania. Dlatego też otrzymany przez Wnioskodawcę zwrot kosztów zabezpieczeń profilaktycznych przed wpływami eksploatacji górniczej stanowi wynagrodzenie za świadczenie przez niego usług, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1, w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Świadczenie ww. usług powinno zostać udokumentowane fakturą.

PROCES LEGISLACYJNY

4.     Katalog towarów i usług objętych obowiązkowym split paymentem

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

29.08.2019 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT wprowadzającą obowiązkowy split payment w niektórych branżach (od 1.11.2019 r.) oraz nową matrycę stawek VAT (zasadniczo od 1.04.2020 r).

Katalog towarów i usług objętych obowiązkowym split paymentem

Podzieloną płatność trzeba będzie stosować do transakcji pomiędzy podatnikami na kwotę ponad 15.000 zł, w odniesieniu do:

  1. towarów dotychczas objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (załącznik nr 11 do ustawy o VAT): są to m.in. laptopy, telefony komórkowe, metale szlachetne i nieszlachetne, biżuteria i wyroby jubilerskie, odpady i surowce wtórne – szkło, guma, papier, wyroby stalowe, pręty, druty, żelazostopy, złom;
  2. usług objętych dotychczas odwrotnym obciążeniem (załącznik nr 14 do ustawy o VAT) – usługi budowlane oraz usługi w zakresie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych;
  3. towarów do tej pory objętych solidarną odpowiedzialnością nabywcy (załącznik nr 13 do ustawy o VAT) – niektóre wyroby stalowe, paliwa, a także m.in. olej rzepakowy, dyski HDD i SDD, aparaty cyfrowe;
  4. niektórych innych towarów, które dotychczas nie były objęte odwrotnym obciążeniem lub solidarną odpowiedzialnością nabywcy. Są to m. in: części i akcesoria do pojazdów silnikowych; węgiel i produkty węglowe; maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria, określone urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria, wszystkie komputery oraz pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych.

Katalog towarów objętych odwrotnym obciążeniem będzie zawarty w załączniku nr 15 do ustawy o VAT zawierającym 150 pozycji.

6 września 2019