Straty energii elektrycznej powstałe podczas transformacji | ECDP Group

Zespół ECDP Sp. z o. o. informuje o stanowisku Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej wyrażonym w interpretacji indywidualnej z 22.05.2017 r. (znak: 0111-KDIB3-3.4013.31.2017.1.PK) dotyczącym zwolnienia od podatku akcyzowego strat energii elektrycznej powstałych podczas transformacji.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej zwróciła się Spółka nabywająca energię elektryczną od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną. Część z nabytej energii Spółka zużywa na potrzeby własne, a część sprzedaje dalej nabywcom końcowym. W trakcie  dystrybucji energii elektrycznej powstają straty energii elektrycznej w wyniku procesu transformacji na niższe napięcia (straty w transformatorach) oraz straty związane z oporem sieci dystrybucyjnej.

Wątpliwości Spółki dotyczyły zwolnienia od akcyzy strat energii elektrycznej powstałych w wyniku procesu transformacji podczas dystrybucji tej energii zarówno przy jej sprzedaży do nabywców końcowych jak i przy zużyciu własnym przez Spółkę.

Zdaniem organu podatkowego straty powstałe podczas transformacji nie zostały ujęte w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym i tym samym nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Powyższe odnosi się zarówno do strat energii elektrycznej powstałych w trakcie przesyłania tej energii do punktów odbioru u nabywców końcowych, jak i powstałych podczas dostarczania energii do obiektów własnych Spółki. W przypadku zatem przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej do odbiorców zewnętrznych jak i do punktów odbioru Spółki, straty powstające w wyniku jej przesyłania lub dystrybucji związane z jej transformacją w transformatorach nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym również straty energii elektrycznej u Spółki w związku z jej przesyłaniem od przyłączy do podmiotów ją zużywających (w tym Spółki) – z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją.

 

14 czerwca 2017