Wydatki pracodawcy na ubezpieczenie OC dla pracownika poniesione w interesie pracodawcy nie generują po stronie pracownika przychodu | ECDP Group

ECDDP pragnie zwrócić Państwa uwagę na korzystną dla podatników interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7.04.2017 r., znak 1462-IPPB4.4511.66.2017.1.GF. Zgodnie z powyższą interpretacją, pokrycie przez spółkę, jako pracodawcę, kosztów objęcia pracowników ubezpieczeniem OC (w tym przypadku: wymaganym do uzyskania stosownego certyfikatu), związanym ze świadczeniem przez pracowników zadań powierzonych przez pracodawcę nie spowoduje powstania po stronie tych pracowników przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT w postaci nieodpłatnego świadczenia, a w konsekwencji na spółce nie będzie ciążył obowiązek odprowadzania z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Warto jednak zwrócić uwagę, iż zawarcie przez spółkę umowy ubezpieczenia OC dla pracowników wynikało przede wszystkim z realizacji ciążącego na niej obowiązku związanego z procesem świadczenia usług będących przedmiotem działalności spółki, a ponadto wiązało się z potrzebą zabezpieczenia spółki przed ewentualnymi roszczeniami cywilnymi z tytułu odszkodowania uzupełniającego za szkody związane z niepożądanymi następstwami powstałymi w wyniku realizacji przez pracowników określonych zadań. Aby zastosować zatem przedstawioną kwalifikację podatkową koszt ubezpieczenia musi zostać poniesiony w interesie pracodawcy.

12 maja 2017