Tax&Roll | nowości w podatku akcyzowym | ECDP Group

Sprawdź, co istotnego wydarzyło się w minionym tygodniu w zakresie wyroków sądowych, interpretacji podatkowych i procesu legislacyjnego.

Pobierz cały #PodatkowyPrzeglądTygodnia nr 131

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE
Oznaczanie banderolami legalizacyjnymi i przechowywanie płynów do papierosów elektronicznych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28.04.2021 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.51.2021.1.JS
Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której sprzedaje m.in. płyny do e-papierosów (tzw. liguidy) rozumiane jako gotowy produkt podlegający bezpośredniemu zastosowaniu przez użytkownika końcowego w e-papierosie, o których mowa w par. 3b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy. Wnioskodawca przechowuje ww. towary w prowadzonych przez siebie sklepach i powiązanych z nimi pomieszczeniach magazynowych. Wnioskodawca przed dniem 30.04.2021 r. chce spełnić obowiązek oznaczenia tych towarów banderolami legalizacyjnymi celem zachowania ciągłości sprzedaży tych towarów w prowadzonych przez siebie sklepach. Pytania jednoznacznie dotyczą zdarzenia przyszłego.
Wnioskodawca powziął wątpliwość w zakresie oznaczania banderolami legalizacyjnymi i przechowywania płynów do papierosów elektronicznych.
Zdaniem organu podatkowego Wnioskodawca posiadający płyny do papierosów elektronicznych w opakowaniach jednostkowych które przeznaczone są do dalszej sprzedaży po 30 kwietnia 2021 r., winien wystąpić o wydanie banderol legalizacyjnych na te wyroby przed dniem 30 kwietnia 2021 r., celem oznaczenia nimi wyrobów przed dokonaniem ich sprzedaży na rzecz innych podmiotów. Jednocześnie przepisy ustawy o podatku akcyzowym i aktów wykonawczych nie sprzeciwiają się temu, by posiadacz płynów do papierosów elektronicznych, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał do dnia 31 grudnia 2020 r., tj. zwolnionych z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy do dnia 30 kwietnia 2021 r., przechowywał je w użytkowanych przez siebie pomieszczeniach sklepowych lub magazynowych wraz z wyrobami, na które przed dniem 30 kwietnia 2021 r. zostały już naniesione banderole legalizacyjne. Przy czym, w przypadku przeznaczenia płynu do papierosów elektronicznych do sprzedaży po dniu 30 kwietnia 2021 r. (po zakończeniu obowiązywania okresu przejściowego, w którym wyroby te są zwolnione z obowiązku oznaczania banderolami legalizacyjnymi), posiadacz płynu do papierosów elektronicznych, tj. Wnioskodawca ma obowiązek oznaczenia tych wyrobów legalizacyjnymi znakami akcyzy na podstawie art. 116 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, przed dokonaniem ich sprzedaży.

PROCES LEGISLACYJNY
Brak interesujących zagadnień z perspektywy Klientów.

11 maja 2021