Tax&Roll | nowości w podatku od towarów i usług | ECDP Group

Sprawdź, co istotnego wydarzyło się w zakresie wyroków sądowych, interpretacji podatkowych i procesu legislacyjnego.

Pobierz cały #PodatkowyPrzeglądTygodnia nr 128

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Procedura szczególna VAT-marża w kontekście WNT  

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 03.03.2021 r., sygn. akt I SA/Po 284/20

Podatnik jest uprawniony do skorzystania z opodatkowania w systemie VAT marża z mocy prawa po spełnieniu przedmiotowych i podmiotowych przesłanek, o których mowa w art. 120 ust. 4 i 10 ustawy o VAT.

Jako że ustawa o VAT nie przewiduje możliwości zastosowania procedury VAT marża w przypadku WNT (chyba że towar używany został opodatkowany VAT-marżą na terytorium państwa członkowskiego), dostawa podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w wyroku TSUE z 03.03.11 r. wydanego w sprawie C-203/10.

Wykonanie zastępcze projektu budowlanego a podatek VAT

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10.03.2021 r., sygn. akt III SA/Wa 1168/20

Po tym jak generalny wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji projektu budowalnego, inwestor skorzystał z przewidzianego w umowie uprawnienia i powierzył realizację pozostałej części prac innym podmiotom na swój koszt i swoje ryzyko. Następnie, wystawił na rzecz generalnego wykonawcy noty obciążeniowe, nie odliczając podatku VAT wynikającego z otrzymanych od wykonawców zastępczych faktur.

Organ uznał, że w przedstawionym stanie faktycznym doszło do odpłatnego świadczenia przez inwestora na rzecz głównego wykonawcy usług polegających na odsprzedaży robót nabytych od wykonawców zastępczych, które powinny zostać udokumentowane fakturą VAT.

WSA przypomniał, że koszty wykonawstwa zastępczego mają charakter odszkodowawczy, a co za tym idzie ciężar ekonomiczny jego realizacji ponosi podmiot, który nie wywiązał się w sposób należyty z obowiązków wynikających z umowy. Pomimo odszkodowawczego charakteru koszty te podlegają jednak opodatkowaniu, ponieważ usługa świadczona jest na rzecz inwestora a nie generalnego wykonawcy – stosunek zlecenia ich wykonania pozostaje poza stosunkiem wynikającym z umowy łączącej inwestora i generalnego wykonawcę.

Odnosząc się do kwestii odliczenia podatku VAT wykazanego na otrzymanych od wykonawców zastępczych fakturach, WSA potwierdził prawidłowość zachowania inwestora. Kwota VAT nie podlega odliczeniu, ponieważ jest rekompensowana przez generalnego wykonawcę poprzez zwrot kosztów wykonawstwa zastępczego. Zwrot kosztów jest czynnością cywilnoprawną stanowiącą sposób rozliczenia pomiędzy stronami umowy, a w związku z brakiem odpowiadającego mu świadczenia wzajemnego nie dochodzi do wykonania usługi.

Sąd zaznaczył również, że generalny wykonawca nie może dokumentować fakturą usług przez siebie nie nabytych i nie wykonanych, powinien jednak uwzględnić w wystawianej fakturze okoliczność wykonania części prac przez wykonawców zastępczych.

 Brak obowiązku podawania kodu PKWiU na fakturach związanych z wykonaniem prac instalacyjnych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8.04.2021 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.99.2021.1.WN

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi, polegające na instalacji systemów klimatyzacji w obiektach budownictwa mieszkaniowego. W ramach umowy zawartej z klientem, Wnioskodawca zobowiązuje się do dostawy, montażu oraz uruchomienia klimatyzacji za określonym wynagrodzeniem. Umowa nie rozdziela kosztów urządzeń oraz robocizny. Na dokumencie sprzedaży wpisywana jest nazwa usługi: „Montaż systemu klimatyzacji wraz z materiałem”. Wnioskodawca świadczy usługi serwisowe (konserwacyjne), mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów instalacji systemów klimatyzacji w obiektach budownictwa mieszkaniowego. W zakres czynności serwisowych wchodzi m. in.: wykonywanie okresowych przeglądów instalacji, czyszczenie, odgrzybianie urządzeń, wymiana części urządzeń, wykonywanie prób szczelności, usuwanie nieszczelności oraz napełnianie czynnikiem chłodniczym. Wnioskodawca wykonuje instalacje w budynkach objętych PKOB: 111 Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe oraz 113 Budynki zbiorowego zamieszkania.

Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą obowiązku wpisywania PKWiU na fakturach związanych z wykonaniem ww. prac.

Organ podatkowy zauważył, że Wnioskodawca nie ma obowiązku umieszczania na wystawionych fakturach symbolu PKWiU świadczonych przez siebie usług. Przy czym Wnioskodawca wystawiając fakturę dokumentującą wykonywanie przedmiotowych usług może na niej umieścić określenie PKWiU, bowiem przepisy nie sprzeciwiają się umieszczaniu na fakturze dodatkowych adnotacji.

 

Brak możliwości wydawania przy sprzedaży bonów MPV faktury zaliczkowej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12.04.2021 r., znak 0114-KDIP1-3.4012.166.2021.1.JG

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie zarządzania hotelem i w ramach tej działalności zamierza sprzedawać usługi hotelowe, gastronomiczne, rekreacyjne. Wnioskodawca zamierza wprowadzać do obiegu bony jednego przeznaczenia (SPV), oraz bony różnego przeznaczenia (MPV). Klient hotelu może nabyć bon do wykorzystania na jeden rodzaj usług, który będzie traktowany jako bon SPV – tutaj od początku będzie wiadomo, jaką stawkę VAT należy zastosować przy emisji/sprzedaży bonu, a zafakturowanie go nastąpi w dniu emisji. Problem pojawia się przy emisji/sprzedaży bonu MPV, który będzie mógł zostać zrealizowany do skorzystania z usług dostępnych w obiekcie – o różnych stawkach VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy przy emisji/sprzedaży bonu różnego przeznaczenia, może on wydać nabywcy fakturę zaliczkową opiewającą na 100% ceny bonu ze stawką VAT odpowiadającą przeważającej części oferowanych usług, a następnie po wykorzystaniu przez klienta bonu MPV dokonać jej korekty, zgodnie ze stawkami dostarczonych usług – wyliczając od kwoty brutto.

Organ podatkowy zauważył, że w przedmiotowej sytuacji nie dochodzi ani do dostawy towarów, ani do świadczenia usług, nie występuje więc zdarzenie, które powodowałoby konieczność wystawienia faktury zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT. Wnioskodawca przy emisji/sprzedaży bonu różnego przeznaczenia, nie może więc wydać nabywcy faktury zaliczkowej opiewającej na 100% ceny bonu ze stawką VAT odpowiadającą przeważającej części oferowanych usług, a następnie po wykorzystaniu przez klienta bonu MPV dokonać jej korekty, zgodnie ze stawkami wykonanych usług. Sprzedaż bonu MPV nie podlega bowiem opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż dopiero świadczenie usługi/usług, za które należność będzie pokryta tym bonem będzie rodziło obowiązek podatkowy w podatku VAT właściwy dla tej usługi.

 

PROCES LEGISLACYJNY

Pakiet e-commerce

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Do Sejmu trafił projekt ustawy nowelizującej dotyczący dostosowania polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej dotyczących tzw. Pakietu VAT e-commerce; uszczelnienia VAT i pokonania barier w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Zmiany powinny wejść w życie z dniem 1.07.2021 r.

Podstawowe założenia pakietu e-commerce:

1. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (zastąpi obecne pojęcie sprzedaży na odległość)

W uproszczeniu, chodzi tu o sprzedaż na rzecz konsumentów z wysyłką do innego państwa UE. Przewiduje się m.in. ustalenie jednolitego rocznego progu, pozwalającego na opodatkowanie w państwie wysyłki: 10.000 euro. Po jego przekroczeniu wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość będzie musiała być opodatkowana w kraju, do którego trafia towar. Obecnie progi są ustalane osobno przez każde przez państwo docelowe.

2. Rozszerzenie i modyfikacja procedury szczególnej OSS (obecny MOSS)

Obecnie tzw. MOSS (mini One Stop Shop – mały punkt kompleksowej obsługi) odnosi się do usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych, gdy miejscem opodatkowania jest państwo konsumenta. Jeśli wartość takiej sprzedaży przekracza 10.000 euro rocznie, to VAT jest odprowadzany do państwa konsumpcji, ale może to nastąpić za pośrednictwem wybranego państwa rejestracji (szczególna procedura).

Nowa procedura OSS zostanie rozszerzona m.in. na inne usługi na rzecz konsumentów, gdy miejscem opodatkowania jest państwo konsumpcji oraz na wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość.

3. Importowy One Stop Shop – IOSS (nowa szczególna procedura)

Będzie to nowy specjalny sposób rozliczania VAT w razie sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich. Obejmuje on towary do 150 euro, gdy nabywcą jest konsument. Procedura ta łączy się ze zwolnieniem z VAT od importu.

4. Import towarów o wartości do 150 euro, gdy zastosowania nie znajdzie IOSS

Przewidziano pewne ułatwiania w rozliczeniu VAT od takiego importu.

5. Podatnicy ułatwiający sprzedaż towarów na odległość na rzecz konsumentów poprzez użycie interfejsu elektronicznego, takiego jak platforma handlowa, platforma, portal lub podobne środki

Zostaną na nich nałożone określone obowiązki ewidencyjne. Ponadto, w pewnych przypadkach będą oni uznawani za pośredników, którzy jednocześnie nabywają oraz sprzedają dany towar (a więc rozliczają VAT do dostawy).

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-0610-35-21

19 kwietnia 2021

Powiązane specjalizacje: