Zmiany w obszarze podatków bezpośrednich | ECDP Group

1.      Stawka 5% podatku dochodowego od osób fizycznych z praw własności intelektualnej – IP BOX

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4.07.2019 r., znak 0113-KDIPT2-1.4011.243.2019.1.BO

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na tworzeniu i rozwijaniu autorskiego oprogramowania. Przedmiotowe oprogramowanie stanowi utwór podlegający ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Mając na uwadze nowe regulacje tzw. „IP BOX” podatnik chciałby skorzystać z nowych przepisów, które umożliwiają zastosowanie 5% stawki opodatkowania odnośnie do dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, m.in. autorskiego prawa do programu komputerowego (art. 30ca ust. 1 i ust. 2 pkt 8 ustawy o PDOF). Organ przyznał rację podatnikowi i potwierdził, iż prace realizowane w ramach projektów „migracyjnych”, polegających na tworzeniu nowego oprogramowania, spełniają definicję prac badawczo-rozwojowych i tym samym podatnik może zastosować stawkę 5% od dochodu ze sprzedaży praw autorskich za stworzone i rozwijane oprogramowanie.

2.      50% koszty uzyskania przychodów dla nauczycieli akademickich

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4.07.2019 r., znak 0113-KDIPT3.4011.276.2019.1.MH

Uczelnia publiczna wystąpiła z zapytaniem do Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej w zakresie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, tj. 50% kosztów uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PDOF. Organ interpretacyjny zaakceptował stanowisko przedstawione przez Uczelnię i tym samym uznał, że do składników wynagrodzeń nauczycieli akademickich tj. do wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za staż pracy, dodatku funkcyjnego, dodatku zadaniowego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe albo godziny nadliczbowe, dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, innych dodatków, jeżeli zostały określone w zakładowym układzie zbiorowym pracy albo regulaminie wynagradzania (np. nagród i dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki”, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalno-rentowej, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenia za recenzje i promotorstwo) oraz wynagrodzenia za okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy można stosować podwyższone koszty uzyskania przychodu. Dodatkowo organ interpretacyjny wskazał, iż całość obowiązków wykonywanych przez nauczyciela akademickiego w ramach stosunku pracy stanowi pracę o charakterze twórczym, a Uczelnia nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji utworów dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego.

3.      Estońska spółka stanowi zagraniczną jednostkę kontrolowaną

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4.07.2019 r., znak 0112-KDIL3-3.4011.166.2019.3.MM

Polski podatnik zamierza założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Republice Estonii, która będzie  prowadziła działalność gospodarczą mi. in. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, udzielania pożyczek oraz obrotu prawami autorskimi. Estońska spółka będzie reprezentowana jednoosobowo przez podatnika (będzie on pełnił funkcję jedynego dyrektora), a podatnik będzie posiadał równe 50% udziałów w kapitale. Organ podatkowy przyznał rację podatnikowi i potwierdził, iż warunek wynikający z art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. a ustawy o PDOF zostanie spełniony, ponieważ podatnik będzie posiadał w spółce estońskiej 100% praw głosu w jej organie zarządczym (będąc jedynym dyrektorem). Fakt ten przesądza o zakwalifikowaniu estońskiej spółki za zagraniczną jednostkę kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ust. 3 ustawy o PDOF. To natomiast oznacza, że dochody spółki estońskiej będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Warto przy tym wskazać, iż od 01.01.2019 r. do estońskiego prawodawstwa wprowadzane zostały modyfikacje oparte na przepisach Dyrektywy w sprawie unikania zobowiązań podatkowych (ATAD). Zmiany te wprowadziły m.in. zasady dotyczące kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC).

15 lipca 2019