Zwolnienie dla wyrobów energetycznych zużywanych w procesie produkcji energii elektrycznej | ECDP Group

Zespół ECDDP Sp. z o. o. informuje o stanowisku Ministra Rozwoju i Finansów wyrażonym w interpretacji indywidualnej z 6.02.2017 r. (znak: PA3.8011.8.2015) uznającym za nieprawidłową interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (z 30.10.2014 r., znak IPPP3/443-930/14-2/JK) dotyczącą prawa do zwolnienia od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie wyrobów energetycznych zużywanych w procesie produkcji energii elektrycznej.

 

W niniejszej sprawie przedmiotem oceny prawnej było stanowisko Spółki odnośnie prawa do zwolnienia oleju o kodzie CN 2710 19 47 (dalej jako olej), który zużywany jest przy produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w elektrociepłowniach. Ww. olej wykorzystywany jest jako paliwo pomocnicze w kotłach parowych. Służy on do wytworzenia ciepła (para), które porusza łopatkami turbiny wytwarzającej energię. Proces wytwarzania energii elektrycznej oparty jest bowiem o parę wodną i odbywa się według obiegu cieplnego. Część wytwarzanego ciepła (ciepło odpadowe) wykorzystywane jest jako ciepło użyteczne, np. do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz jako ciepło technologiczne (głównie na cele grzewcze centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

 

W ocenie Spółki fakt, że po produkcji energii elektrycznej ciepło odpadowe z turbin jest absorbowane i wykorzystywane na cele gospodarcze jako ciepło użyteczne czy też ciepło technologiczne, nie ma znaczenia dla możliwości skorzystania ze zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie dla wyrobów energetycznych zużywanych w procesie produkcji energii elektrycznej.

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał pogląd Spółki za prawidłowy.

 

Niemniej jednak Minister Rozwoju i Finansów podkreślił, że w świetle uregulowań krajowych, jak i unijnych zwolnieniu od akcyzy podlegają wyroby energetyczne zużywane wyłącznie w procesie produkcji energii elektrycznej. Przedstawiony przez Spółkę sposób wykorzystywania oleju stanowić będzie wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Z uwagi na powyższe, zdaniem Ministra, nie można podzielić opinii Spółki a w konsekwencji i Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie uznającej, że dla przedstawionego stanu faktycznego, olej wykorzystywany jako paliwo w kotłach parowych w całości będzie podlegał zwolnieniu od akcyzy ze względu na przeznaczenie w związku z zużywaniem go w procesie produkcji energii elektrycznej. Zdaniem Ministra Rozwoju i Finansów ze zwolnienia od akcyzy korzystać będzie mógł bowiem jedynie olej, który zużyty zostanie przy produkcji energii elektrycznej. Tym samym Minister Finansów z urzędu zmienił interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30.10.2014 r. (znak IPPP3/443-930/14-2/JK).

6 marca 2017