Audyt podatkowy | ECDP Group

Audyt podatkowy

Audyt podatkowy to kompleksowe badanie prawidłowości rozliczeń klienta w zakresie wybranych lub wszystkich tytułów podatkowych. Celem audytu podatkowego jest identyfikacja oraz ocena dostrzeżonych nieprawidłowości (tendencji) w kwalifikowaniu zdarzeń gospodarczych pod względem przepisów prawa podatkowego, zaproponowanie rozwiązań mających na celu zminimalizowanie w przyszłości ryzyka popełniania błędów w rozliczeniach podatkowych oraz zoptymalizowanie obciążeń podatkowych.

Zakres i szczegółowość audytu wyznaczone są zawsze czasem jego trwania. Badanie takie obejmuje swoim zakresem wybrane przez klienta lub naszych audytorów transakcje i dokumenty źródłowe (faktury, umowy, inne), ujęte w księgach rachunkowych danego podmiotu. Badaniem zostają objęte także tzw. dokumenty ogólne związane z rozliczeniami klienta (deklaracje, decyzje wydane przez organy podatkowe itp.) oraz dokumenty, które należy (zdaniem naszych ekspertów) uwzględnić, aby ocenić całokształt rozliczeń podatkowych. Dodatkowo audytem zostają objęte wybrane przez klienta oraz audytorów typy zdarzeń gospodarczych wraz z dotyczącymi ich dokumentami źródłowymi (faktury, umowy, inne).

W trakcie audytu podatkowego na bieżąco wskazujemy uchybienia i propozycje optymalizacji podatkowej. Podsumowaniem badania jest raport, wskazujący wszelkie wykryte w trakcie badania nieprawidłowości, wraz z oceną wynikających z nich ryzyk. Raport zawiera rekomendacje odnoszące się do stwierdzonych nieprawidłowości i propozycje dalszych działań.

Przykładowe rodzaje audytów.

 

1. Audyt w zakresie rozliczeń PIT

Istotną kwestią są zagadnienia związane z funkcjami płatnika w przypadku realizowania na rzecz pracowników świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, w tym nieodpłatnych.

Co oferujemy?

 • badanie prawidłowości rozpoznawania przychodu (jego wysokości), momentu albo braku przychodu – w przypadku świadczeń na rzecz pracowników, zleceniobiorców, członków zarządu, rady nadzorczej, kontrahentów (prezenty) – świadczenia pieniężne, rzeczowe, nieodpłatne

Korzyści:

 • bezpieczeństwo podatkowe z punktu widzenia odpowiedzialności Spółki jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
 • możliwość zgodnego z prawem usuwania błędów w dotychczasowych rozliczeniach podatkowych i unikania z tego tytułu odpowiedzialności

 

2. Audyt w zakresie rozliczeń świadczeń rzeczowych i nieodpłatnych – CIT, PIT, VAT

Co oferujemy?

 • badanie możliwości zaliczenia określonych kategorii wydatków do kosztów uzyskania przychodów
 • badanie możliwości odliczenia podatku naliczonego przy zakupie/wytworzeniu świadczeń oraz badanie prawidłowości rozliczenia z tego tytułu podatku należnego

Korzyści:

 • bezpieczeństwo podatkowe z punktu widzenia odpowiedzialności Spółki jako podatnika CIT (prawidłowość rozpoznawania przychodów)
 • możliwość zgodnego z prawem usuwania błędów w dotychczasowych rozliczeniach podatkowych i unikania z tego tytułu odpowiedzialności

 

3. Audyt w zakresie prawidłowości rozliczania podatku u źródła – CIT, PIT  

Co oferujemy?

 • badanie prawidłowości potrącania podatku u źródła
 • weryfikacja stosowania zwolnień z ustawy (spełnienie warunków do stosowania zwolnienia), zwolnień z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • analiza prawidłowości wywiązywania się z obowiązków dokumentacyjnych

Korzyści:

 • bezpieczeństwo podatkowe z punktu widzenia odpowiedzialności Spółki jako płatnika CIT/PIT
 • bezpieczeństwo podatkowe z punktu widzenia odpowiedzialności Spółki jako podatnika CIT
 • możliwość zgodnego z prawem usuwania błędów w dotychczasowych rozliczeniach podatkowych i unikania z tego tytułu odpowiedzialności

 

4. Audyt w zakresie badania skutków podatkowych „agresywnego marketingu”

Co oferujemy?

 • wsparcie służb księgowych w kontaktach z działem handlowo-marketingowym
 • badanie obszarów ryzyka, takich jak: programy lojalnościowe, promocje, konkursy, sprzedaż premiowa, gadżety reklamowe i inne prezenty
 • ocena charakteru ponoszonych wydatków na gruncie rozliczeń podatków dochodowych (reprezentacja/reklama)

Korzyści:

 • wsparcie służb księgowych w kontaktach z działem handlowo-marketingowym
 • bezpieczeństwo podatkowe z punktu widzenia odpowiedzialności Spółki jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
 • bezpieczeństwo podatkowe z punktu widzenia odpowiedzialności Spółki jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 • możliwość zgodnego z prawem usuwania błędów w dotychczasowych rozliczeniach podatkowych i unikania z tego tytułu odpowiedzialności

 

5. Audyt usług niematerialnych

Co oferujemy?

 • badanie zasadności ponoszenia wydatków, prawidłowego udokumentowania wydatków, konieczności poboru podatku u źródła
 • weryfikacja przesłanek powstania zakładu
 • ocena prawidłowości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów
 • badanie prawidłowości rozliczenia wydatków na usługi niematerialne w zakresie podatku VAT

Korzyści:

 • bezpieczeństwo podatkowe z punktu widzenia odpowiedzialności Spółki jako płatnika CIT
 • bezpieczeństwo podatkowe z punktu widzenia odpowiedzialności Spółki jako podatnika CIT
 • możliwość zgodnego z prawem usuwania błędów w dotychczasowych rozliczeniach podatkowych i unikania z tego tytułu odpowiedzialności
 • pewność co do prawidłowości rozliczania przychodów i kosztów w związku z potencjalną możliwością powstania zagranicznego zakładu Spółki

 

6. Polityka flotowa

Co oferujemy?

 • sporządzenie regulaminu korzystania z samochodów firmowych (w celach służbowych i prywatnych)
 • wskazywanie zasad rozpoznawania i rozliczania przychodu (CIT/PIT)
 • wyjaśnianie reguł odliczania podatku naliczonego (ewentualnego naliczania podatku należnego)

Korzyści:

 • bezpieczeństwo podatkowe z punktu widzenia odpowiedzialności Spółki jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
 • pewność prawidłowości rozliczania użytkowania samochodów służbowych

 

7. Audyt w zakresie prawidłowości rozliczeń podatku akcyzowego

Co oferujemy?

 • sprawdzenie i weryfikacja prawidłowości rozliczeń podatku akcyzowego
 • kontrola zasadności korzystania ze zwolnień od podatku akcyzowego
 • przeprowadzanie badań obejmujących poszczególne okresy rozliczeniowe lub też wybrane przez klienta zagadnienia, które mogą obejmować przykładowo sprawdzenie prawidłowości stosowanych stawek akcyzy czy też wywiązywania się z obowiązków wynikających z posiadania danego zezwolenia akcyzowego

Korzyści:

 • audyt umożliwia zwiększenie poziomu bezpieczeństwa rozliczeń w zakresie podatku akcyzowego. Usługa daje bowiem możliwość wykrycia potencjalnego zagrożenia, zanim dokona tego organ podatkowy
 • w raporcie z przeprowadzonego badania przedstawione zostaną obszary ryzyka podatkowego ze wskazaniem dokładnego sposobu naprawy stwierdzonych nieprawidłowości. Klient uzyska więc możliwość samodzielnej eliminacji uchybień

 

8. Audyt nakierowany na wykrycie ryzyka uczestnictwa w oszustwie podatkowym

Co oferujemy?

 • badanie relacji handlowych z ważniejszymi dostawcami i odbiorcami
 • badanie okoliczności dotyczących współpracy (sposób nawiązania relacji, istnienie umów, proces negocjacji, staranność przy weryfikacji kontrahenta, stopień kontroli podatnika nad towarem, świadomość źródeł pochodzenia i przeznaczenia towaru/usługi i inne okoliczności istotne w świetle orzecznictwa organów i sądów)
 • badanie dokumentów, rozmowy (symulacje przesłuchań) osób zatrudnionych u podatnika (członków zarządu, handlowców, magazynierów, kierowców)
 • badanie aspektów dotyczących dochowania należytej staranności w obrocie

Korzyści:

 • możliwość wykrycia potencjalnie zagrożonych transakcji, zanim uczyni to organ podatkowy
 • możliwość poznania ,,czarnego scenariusza” zanim zacznie się on spełniać i przygotowanie organizacji na taki wypadek
 • podjęcie działań zapobiegawczych: zgromadzenie dokumentacji potwierdzającej rzetelność transakcji, ewentualne korekty, ochrona kluczowych osób w firmie przed zarzutami karnymi, przygotowanie rozwiązań umożliwiających kontynuowanie działalności gospodarczej

Zapraszamy do kontaktu